I Design thinking και κοινωνικές επιχειρήσεις
 
 
Τα οφέλη του οδηγού design Thinking για τις κοινωνικές επιχειρήσεις
Το design thinking (DT) είναι μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση ενός προβλήματος ή μιας πρόκλησης. Ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας σε ευρύτερο πλαίσιο. Προσφέρει γόνιμο έδαφος για την αξιοποίησης της διαίσθησης, των εμπειριών, του μη-γραμμικού τόπου σκέψης, κι ως εκ τούτου ξεπερνά τους περιορισμούς παραδοσιακών τρόπων επίλυσης προβλημάτων.
 
Σε ποιους απευθύνεται
Ο οδηγός DT αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης για κοινωνικούς επιχειρηματίες, ΜΚΟ και οργανώσεις πολιτών, καθώς και συμβούλους επιχειρηματικότητας. Οι πρακτικές και τα εργαλεία του οδηγού DT αντλούν από τη συνάντηση της φιλοσοφίας του design thinking με τις αρχές της επιχειρηματικής ανάπτυξης, ειδικότερα όσον αφορά to επιχειρηματικό μοντέλο των start-ups και το agile planning and management ως ευέλικτης και προσαρμόσιμης μεθοδολογίας επιχειρηματικού σχεδιασμού.
 
Τι θα βρείτε στον οδηγό design thinking
O οδηγός DT για τις κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελεί μια εύχρηστη εργαλειοθήκη που εισάγει τους ενδιαφερόμενους βήμα-βήμα στη λογική των φάσεων του design thinking, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα εργαλείων για κάθε φάση που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην προσέγγιση των προκλήσεων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
 
 
Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό DT
O οδηγός DT ακολουθεί τη μεθοδολογία των τριών κεντρικών φάσεων του design thinking, δηλαδή, τις φάσεις Inspiration (έμπνευση), Ideation (ανακάλυψη ιδεών), Implementation (υλοποίηση). Για κάθε ξεχωριστή φάση προσφέρονται συγκεκριμένα εργαλεία (διαγράμματα, πίνακες, «χάρτες» σχεδιασμού, φόρμες) με οδηγίες για ορθή χρήση, καθώς και το σκοπό που εξυπηρετούν. Κάθε φάση και εργαλείο συνοδεύονται από συμπληρωματικές πηγές και υλικό που βοηθούν το χρήστη να εμβαθύνει στη διαδικασία εφόσον το επιθυμεί

II Οδηγός DT για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

Ο Οδηγός Design Thinking ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και άλλων φορέων στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής οικονομίας. Η μεθοδολογία του design thinking μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά εταιρείες και οργανισμούς σε αυτόν το χώρο, ακριβώς επειδή εστιάζει σε ανθρωποκεντρικές και καινοτόμες προσεγγίσεις και λύσεις. Ο οδηγός προσφέρει στους κοινωνικού επιχειρηματίες δωρεάν εργαλεία και οδηγίες για την ορθή χρήση τους, καθώς και κατευθύνσεις για συμβούλους, design thinkers, και φορείς υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τον Οδηγό στο έργο τους.


μοντέλο του Design thinking

 

Isnpiration

Η φάση Ιnspiration αποτελεί το πρώτο βήμα στην πορεία για το σχεδιασμό μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Σε αυτήν τη φάση παίζει σπουδαίο ρόλο η συμμετοχική παρατήρηση στην αναζήτηση της «σωστής» πρόκλησης και του «σωστού» προβλήματος προς επίλυση από μια κοινωνική επιχείρηση. Πρόκειται για την παρατήρηση συμπεριφορών και τάσεων στο κοινωνικό επίπεδο για να αναζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι, ή η κοινωνική ομάδα που ενδιαφέρει, προσεγγίζουν την πραγματικότητα. Σε αυτήν τη φάση μπαίνουν οι βάσεις για κινητοποίηση στη διαδικασία ανεύρεσης λύσεων και παρεμβάσεων με τη μορφή ευκαιρίας για αλλαγή.

Ideation

Στη φάση αυτή ανακαλύπτονται και κατατίθενται ιδέες. Ο σκοπός είναι να καταγραφούν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες, ακόμη κι οι πιο απλοϊκές και ασαφείς φαινομενικά, που με τη σειρά τους θα εκλεπτυνθούν ή ακόμη και θα οδηγήσουν ιδανικά σε νέες, περισσότερο αποτελεσματικές και σαφείς ιδέες για την προσέγγιση ενός προβλήματος. Η ομάδα ατόμων που συνεργάζονται στη διαδικασία θα αντλήσει εκείνη την ιδέα ή εκείνες τις ιδέες που υπόσχονται σε αυτό το στάδιο τα καλύτερα αποτελέσματα και τον υψηλότερο βαθμό καινοτομίας. Πρόκειται για τη φάση κατά την οποία αξιοποιούνται οι εμπειρίες, η γνώση, η φαντασία κι η διορατικότητα των μελών μιας ομάδας με στόχο τη υπέρβαση συμβατικών λύσεων που αδυνατούν να αγγίξουν τον πυρήνα μιας πρόκλησης.

Implementation

Η φάση Implementation είναι αυτή που τελικά θα οδηγήσει την ιδέα που έχει επιλεχθεί, καθώς και το προϊόν ή την υπηρεσία που θα σχεδιασθεί στη βάση αυτής της ιδέας, στο τελικό στάδιο ανάπτυξης – το στάδιο δηλαδή όπου πραγματοποιείται η συνάντηση με την πραγματική ζωή. Σε αυτήν τη φάση εμπεριέχονται η προτυποποίηση, η δοκιμή υπό κλίμακα, καθώς και η αξιολόγηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αναπτύχθηκαν. Τα παραπάνω αποτελούν κεντρικούς άξονες της φάσης υλοποίησης, αντλώντας από τις προηγούμενες φάσεις της έμπνευσης και της ανακάλυψης/κατάθεσης/επιλογής των πιο αποτελεσματικών ιδεών, όπως μεταφράστηκαν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Προετοιμασία

Ta μέλη της ομάδας design thinking που πρόκειται να συνεργαστούν θα πρέπει να απομακρυνθούν διανοητικά από παραδοσιακούς, μεμαθημένους τρόπους προσέγγισης προκλήσεων και προβλημάτων, διατηρώντας παράλληλα εμπειρίες και γνώσεις που μπορούν να φανούν στην πορεία χρήσιμες. H προετοιμασία της ομάδας για την κατάθεση απλοϊκών, ακόμη και «χαζών», ιδεών και ερωτημάτων είναι εδώ ένα από τα βασικότερα εργαλεία για να αναδειχθεί η δύναμη που πολλές φορές κρύβεται πίσω από τη δημιουργική δυναμική της άγνοιας για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Ανακάλυψη

Για να ανακαλύψουμε ιδέες και καινοτόμες προσεγγίσεις πρέπει να διευρύνουμε τον ορίζοντα αναζήτησής τους. Να επιτρέψουμε επίσης ριζοσπαστικές προσεγγίσεις μιας πρόκλησης, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση της και τα χαρακτηριστικά της. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος μέσα στον οποίο η μεθοδολογία του design thinking θα μπορέσει να αξιοποιηθεί, ώστε να αναζητηθούν λύσεις που θα φέρουν ουσιαστική αλλαγή.

Αποσαφήνιση

Μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης, ιδέες, προσεγγίσεις, αλλά και η ίδια η πρόκληση στην οποία αυτές καλούνται να απαντήσουν παίρνουν τη μορφή σαφών δηλώσεων, ενώ παράλληλα ελέγχονται ως προϊόντα σύνθεσης μεταξύ της παρατήρησης και των προοπτικών λύσεων, όπως αυτές ήρθαν στο προσκήνιο στα προηγούμενα στάδια.

Ανάπτυξη

Με τη βοήθεια συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων του design thinking, ιδέες, έννοιες και προτεινόμενες λύσεις εισέρχονται στο στάδιο «μετάφρασής» τους σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Ο σκοπός είναι να αναζητηθούν τα χαρακτηριστικά και οι ποιότητες των σχεδιαζόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, πριν αυτά περάσουν στο τελικό στάδιο ανάπτυξής τους, ώστε να διατεθούν στην αγορά ή/και το κοινό-στόχος μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Τελικό προϊόν/υπηρεσία

Σε αυτό το στάδιο μια ιδέα, ένα προτεινόμενο μοντέλο παρέμβασης, μετατρέπονται σε συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες, έτοιμα να εισαχθούν σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται ο τελικός πιλοτικός έλεγχος του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Οδηγός DT

 

 

Design Thinking for Social Enterprises Introductory webinar EN

 

 

 

 

III Χρήση του οδηγού DT

Οι φορείς που υποστηρίζουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και ομάδες design thinkers που επιυθυμούν να εφαρμόσουν την μεθοδολογία στο χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, χρειάζονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μοντέλα για την οργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίων για τους πελάτες και συνεργάτες τους. Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται σχετικές πληροφορίες τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν.


Χρήση του οδηγού

 

Facilitating Learning And Use Of DT GR

 

 

Partners

manyimages