I MUOTOILUAJATTELU YHTEISKUNNALLISILLE YRITYKSILLE JA INNOVOINTIIN
 
 
Miksi sosiaaliset ja yhtesikunnalliset yritykset tarvitsevat muotoiluajatteluoppaan
Muotoiluajattelu on ihmislähtöinen, kokemuspohjainen lähestymistapa, joka soveltuu erinomaisesti sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin yrityksiin ja sosiaalitalouden tarpeisiin. Muotoiluajattelua hyödynnettäessä intuitio, luovuus, ei-lineaarinen ajatteluprosessi ja visualisointi ovat asioita eteenpäin vievä voima, ja ylittävät perinteisen ongelmanratkaisun kohtaamat esteet.
 
Kuka voi käyttää opasta
Sosiaalisia ja yhteiskunnallisia yrityksiä varten tarkoitettu muotoiluajattelun opas on hyödyllinen sosiaalisille ja yhteiskunnallisille yrittäjille ja sellaisiksi aikoville, sekä myös kansalaisjärjestöille, konsulteille ja neuvojille. Oppaassa kohtaavat niin muotoiluajattelu kuin ketterää suunnittelu- ja johtamistapaa suosiva yrittäjyyden kehittäminen.
 
Mitä opas sinulle antaa
Sosiaalisille ja yhteiskunnallisille yrityksille laadittu muotoiluajattelun opas sisältää dokumentoidun, vaiheittain etenevän polun, joka tutustuttaa sinut muotoiluajattelun logiikkaan ja sen eri vaiheisiin, sekä miten näitä vaiheita voidaan soveltaa sosiaalisten ja yhteiskunnallisten yrityksen haasteisiin ja toimintafilosofiaan.
 
 
Miten voit hyödyntää sitä
Opas kuvaa muotoiluajatteluprosessin ja johtaa sinut syvälle sen inspiraatio-, ideointi- ja implementointi- eli toteuttamisvaiheeseen. Näitä vaiheita täydentävät jokaiseen vaiheeseen liittyvät muotoiluajattelun työkalut (sekä ladattavat kaaviot, kartat, sapluunat etc.) ja hyödylliset linkit sekä lisäresurssit, joihin voit halutessasi perehtyä.

II MUOTOILUAJATTELUN OPAS YHTEISKUNNALLISILLE YRITYKSILLEE

perustuu muotoiluajattelun malliin

 

SocialUP opas on kehitetty erityisesti yhteiskunnallisten yritysten ja näiden sidosryhmien tarpeisiin. Näin se hyödyntää yhteiskunnallisille yrityksille soveltuvaa muotoiluajattelun mallia. Muotoiluajattelu (Design Thinking) auttaa yrityksiä ja organisaatioita löytämään innovatiivisia sekä asiakas- ja ihmislähtöisiä ratkaisuja. Opas sisältää muotoiluajattelun työkaluja, ohjeita työkalujen käyttämiseen, sekä linkkejä ja muita resursseja auttamaan työkalujen käyttämisessä.
Opas tarjoaa myös tukea fasilitaattoreille, ammatillisille kouluttajille ja muotoiluajattelijoille SocialUP-menetelmien käyttämiseen.

 

 

 

INSPIRAATIO

Inspiraatiovaiheessa ensimmäinen askel tuotteen tai palvelun kehittämiseksi on osallistuva havainnointi. Osallistuva havainnointi on tärkeää, jotta ymmärretään, miten asioita jo tehdään sekä miten ihmiset käyttäytyvät todellisessa maailmassa. Tässä vaiheessa myös herätellään tiimin inspiraatiota ja motivaatiota ongelmanratkaisuprosessia varten.

IDEOINTI

Ideointivaiheessa ideat pannaan alulle. Vaiheen tavoitteena on tuottaa suuri määrä ideoita, jotka ideaalitilanteessa johtavat jatkoideoihin. Muotoiluajatteluprosessiin osallistuva tiimi valitsee ratkaisuideoista parhaat ja kehittää niistä prototyypit. Ideointivaihessa hyödynnetään tiimin vahvuuksia. Siinä pyritään välttämään liian ilmeisiä ja perinteisiä ratkaisuja ja sen sijaan hyödynnetään innovoinnin kartoittamattomia alueita.

IMPLEMENTOINTI ELI TOTEUTTAMISVAIHE

Toteuttamisvaihe johtaa suoraan ihmisten todelliseen elämään. Tämä vaihe onkin askel kohti lopullista palvelua, tuotetta tai ratkaisua. Prototyypin rakentaminen, pienimuotoinen testaus ja perusteellinen arviointi ovat toteuttamisvaiheen olennaisia elementtejä. Ne pohjautuvat tiimin saamiin hyviin oivalluksiin, Inspiraatiovaiheessa tehtyihin havaintoihin sekä ideointivaiheessa hahmoteltuihin ideoihin ja konsepteihin.

Valmistaudu

Muotoiluajatteluprosessin läpikäyminen on henkistä toimintaa. Suunnittelutiimin pitäisikin vapauttaa itsensä kaikista suunnitteluun liittyvistä ennakko-oletuksista, luutuneista ajattelumalleista ja perinteisistä tavoista toimia. Tiimin pitäisi sallia ”tyhmien” kysymysten esittäminen, haastaa erilaisia olettamuksia sekä käyttää hyväkseen sitä voimaa, joka tietämättömyydellä voi tällaisessa tilanteessa olla.

Ymmärrä

Ymmärtämisvaiheessa tarkastellaan asioita laaja-alaisesti erilaisten ideoiden ja vaikutteiden saamiseksi. Tämän vaiheen tavoitteena on asiakkaan/käyttäjän ongelman, mahdollisuuden tai tarpeen paikantaminen ja sitä kautta suunnittelutiimin työskentelyn ohjaaminen ratkaisun löytämiseksi.

Kiteytä

Kiteyttämisvaihessa luodaan testauksen ja arvioinnin pohjalta perusteet tietyn idean ja konseptin kehittämiselle. Kiteyttämisvaiheen tavoitteena on yhdistää havainnot ja erilaiset näkökulmat, ja päätyä niiden pohjalta johonkin selkeään, ratkaistavaan ongelmaan.

Kehitä

Kehittämisvaiheessa keskitytään yhden tai useamman ratkaisun edelleenkehittämiseen. Tässä vaiheessa ratkotaan aiemmissa vaiheissa havaittuja ongelmia useita luovia kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää ratkaisu niin lähelle lopullista tuotetta/palvelua kuin mahdollista.

Toteuta

Toteuttamisvaiheessa suunnitteluratkaisulle tehdään lopullinen testi tuotantoa ja lanseerausta silmällä pitäen.
Opas

 

 

Design Thinking for Social Enterprises Introductory webinar EN

 

 

 

III OPPIMISEN FASILITOINTI JA MUOTOILUAJATTELUN KÄYTTÄMINEN

Tämä osio tarjoaa yhteiskunnallisten yritysten tukiorganisaatioille, ammatillisille kouluttajille ja muotoiluajattelutiimien vetäjille opastusta SocialUP –oppaan ja työkalujen vetämiseen, ja näin asiakkaidensa ja sidosryhmiensä tukemiseen. Lataa omasi alla olevasta linkistä.


 

Facilitating Learning And Use Of DT FI

Partners

manyimages