II MUOTOILUAJATTELUN OPAS YHTEISKUNNALLISILLE YRITYKSILLE

Suunnittelun ajattelumalli

SocialUP opas on kehitetty erityisesti yhteiskunnallisten yritysten ja näiden sidosryhmien tarpeisiin. Näin se hyödyntää yhteiskunnallisille yrityksille soveltuvaa muotoiluajattelun mallia. Muotoiluajattelu (Design Thinking) auttaa yrityksiä ja organisaatioita löytämään innovatiivisia sekä asiakas- ja ihmislähtöisiä ratkaisuja. Opas sisältää muotoiluajattelun työkaluja, ohjeita työkalujen käyttämiseen, sekä linkkejä ja muita resursseja auttamaan työkalujen käyttämisessä.
Opas tarjoaa myös tukea fasilitaattoreille, ammatillisille kouluttajille ja muotoiluajattelijoille SocialUP-menetelmien käyttämiseen. 

 

INSPIRAATIO

Inspiraatiovaiheessa ensimmäinen askel tuotteen tai palvelun kehittämiseksi on osallistuva havainnointi. Osallistuva havainnointi on tärkeää, jotta ymmärretään, miten asioita jo tehdään sekä miten ihmiset käyttäytyvät todellisessa maailmassa. Tässä vaiheessa myös herätellään tiimin inspiraatiota ja motivaatiota ongelmanratkaisuprosessia varten.

IDEOINTI

Ideointivaiheessa ideat pannaan alulle. Vaiheen tavoitteena on tuottaa suuri määrä ideoita, jotka ideaalitilanteessa johtavat jatkoideoihin. Muotoiluajatteluprosessiin osallistuva tiimi valitsee ratkaisuideoista parhaat ja kehittää niistä prototyypit. Ideointivaihessa hyödynnetään tiimin vahvuuksia. Siinä pyritään välttämään liian ilmeisiä ja perinteisiä ratkaisuja ja sen sijaan hyödynnetään innovoinnin kartoittamattomia alueita.

IMPLEMENTOINTI ELI TOTEUTTAMISVAIHE

Toteuttamisvaihe johtaa suoraan ihmisten todelliseen elämään. Tämä vaihe onkin askel kohti lopullista palvelua, tuotetta tai ratkaisua. Prototyypin rakentaminen, pienimuotoinen testaus ja perusteellinen arviointi ovat toteuttamisvaiheen olennaisia elementtejä. Ne pohjautuvat tiimin saamiin hyviin oivalluksiin, Inspiraatiovaiheessa tehtyihin havaintoihin sekä ideointivaiheessa hahmoteltuihin ideoihin ja konsepteihin.

Valmistaudu

Muotoiluajatteluprosessin läpikäyminen on henkistä toimintaa. Suunnittelutiimin pitäisikin vapauttaa itsensä kaikista suunnitteluun liittyvistä ennakko-oletuksista, luutuneista ajattelumalleista ja perinteisistä tavoista toimia. Tiimin pitäisi sallia ”tyhmien” kysymysten esittäminen, haastaa erilaisia olettamuksia sekä käyttää hyväkseen sitä voimaa, joka tietämättömyydellä voi tällaisessa tilanteessa olla.

Ymmärrä

Ymmärtämisvaiheessa tarkastellaan asioita laaja-alaisesti erilaisten ideoiden ja vaikutteiden saamiseksi. Tämän vaiheen tavoitteena on asiakkaan/käyttäjän ongelman, mahdollisuuden tai tarpeen paikantaminen ja sitä kautta suunnittelutiimin työskentelyn ohjaaminen ratkaisun löytämiseksi.

Kiteytä

Kiteyttämisvaihessa luodaan testauksen ja arvioinnin pohjalta perusteet tietyn idean ja konseptin kehittämiselle. Kiteyttämisvaiheen tavoitteena on yhdistää havainnot ja erilaiset näkökulmat, ja päätyä niiden pohjalta johonkin selkeään, ratkaistavaan ongelmaan.

Kehitä

Kehittämisvaiheessa keskitytään yhden tai useamman ratkaisun edelleenkehittämiseen. Tässä vaiheessa ratkotaan aiemmissa vaiheissa havaittuja ongelmia useita luovia kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää ratkaisu niin lähelle lopullista tuotetta/palvelua kuin mahdollista.

Toteuta

Toteuttamisvaiheessa suunnitteluratkaisulle tehdään lopullinen testi tuotantoa ja lanseerausta silmällä pitäen.

 

Partners

manyimages