Tutkimuksen tuloksena havaitaan paljon erilaisia ongelmia. Eri sidosryhmien ongelmat ovat usein päällekkäisiä. Myös tiimin eri jäsenet kiinnittävät huomionsa eri asioihin. Samankaltaisuuskaavio mahdollistaa kaikkien näiden seikkojen ryhmittelyn teemoiksi myöhemmän työskentelyn pohjaksi.

Mikä se on

Samankaltaisuuskaavio on visuaalinen kartta niistä ydinongelmista, jotka havaitaan tutkimus- ja empatiavaiheissa.

 

Miksi se on tärkeä

Luomalla samankaltaisuuskaavio yhdessä tiimi voi vaikuttaa tutkimuksen tekoon ryhmittelemällä havaintojaan ja oivalluksiaan ydinteemoiksi. Työkalu auttaa empatian ja hyväksynnän rakentamisessa. Sen avulla voidaan myös osoittaa sidosryhmille, että yksilöiden havaitsemat huolenaiheet ovat osa laajempaa ongelmakokonaisuutta, joka pyritään ratkaisemaan.

 

Miten se tehdään

  1. Aseta Samankaltaisuuskaavio seinälle paikkaan, jossa tiimi voi kerääntyä kaavion ympärille.
  2. Aloittakaa käymällä läpi tehtyä tutkimusta itsenäisesti ja kirjoittakaa post-it-lapuille mieleen nousevia oivalluksia, ongelmia, kipukohtia ja mahdollisuuksia. Ne eivät ole vielä ratkaisuja eivätkä ideoita ratkaisuiksi. Merkitkää jokainen asia erilliselle post-it-lapulle käyttäen niin vähän sanoja kuin ymmärrettävyyden kannalta on tarpeen.
  3. Laittakaa kaikki tiimiläisten laput karttaan kaikkien näkyville.
  4. Järjestäkää lappuja hiljaisuudessa (puhumatta) ryhmiin niiden sisältöjen perusteella, samankaltaiset sisällöt samaan ryhmään. Toisen tiimiläisen asettaman lapun paikkaa on lupa siirtää, jos se koetaan tarpeelliseksi.
  5. Jatkakaa niin kauan, kunnes jokainen tiimin jäsen on tyytyväinen ryhmittelyyn. Ryhmät nostavat esiin ne ydinteemat, jotka on havaittu tutkimusvaiheen aikana. Osa lapuista ei välttämättä asetu minkään teeman alle. Tämä on normaalia.
  6. Merkitkää jokainen teema erivärisellä post-it-lapulla ja piirtäkää viiva tai laatikko ryhmän ympärille erottaaksenne teeman sisällön muiden teemojen sisällöistä.
  7. Jakakaa teemat muiden sidosryhmien kanssa testataksenne niitä ja saadaksemme niistä palautetta.
  8.  Kirjoittakaa mieleen nousevat kysymykset tai keskustelunaiheet post-it-lapuille, yksi lappua kohden, ja liittäkää ne kaavioon muista lapuista erilleen myöhempää käyttöä varten.
Lisälukemista
Links a videos

  

download tool

Partners

manyimages